Obchodní podmínky

Provozovatel
Terra99 Europe  s.r.o.
Královická 544/8
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav                                                                                               
 
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.cosmeticsmy.cz (dále jen VOP).
 
1. Základní ustanovení
Tyto VOP obchodní firmy Terra99 Europe s.r.o. se sídlem Královická 544/8, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, identifikační číslo 08882614  zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.cosmeticsmy.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.terra99.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
 
Kupujícím je spotřebitel.
Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 
2. Uzavření kupní smlouvy
Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 • + objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • + způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
 • + informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). 
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 
III. Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. 
Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu info@terra99.cz. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu. Prostřednictvím citované emailové adresy má kupující právo požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu neurčitou.
 
3. Cena zboží a platební podmínky
Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod.
Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • + v hotovosti na adrese Mladoboleslavská 1116, Praha 9 - Kbely;
 • + v hotovosti na dobírku přepravní službě, která zásilku doručí;
 • + platbou kartou přes platební bránu PAYS
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo v papírové podobě se zbožím.
Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.
 
4. Objednávání
Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.
Objednávat je možno následujícími způsoby:
 • prostřednictvím elektronického obchodu na www.terra99.cz
 • elektronickou poštou na adrese info@terra99.cz
 • telefonicky na telefonickém čísle 777 303 714
Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod.
 
5. Odstoupení od smlouvy kupujícím
Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží.
Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího Terra99 Europe s.r.o., se sídlem Mladoboleslavská 1116, 197 00  Praha 9 - Kbely, či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@terra99.cz.
Zboží musí kupující spotřebitel vrátit v původním nepoškozeném obalu, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu, záručního listu atd.), s veškerými identifikačními prvky (etikety, nálepky), ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
Veškeré náklady na zaslání zpět prodejci jsou náklady kupujícího. V případě nedodržení některé z výše uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.).
Žádáte-li odstoupení od smlouvy, dbejte na to, aby obalový materiál zboží nebyl zároveň vnějším obalem zásilky, neboť velmi často dochází k znehodnocení tohoto obalového materiálu a náklady na znovu zabalení by Vám byly vyúčtovány při vracení uhrazené částky.
Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“):
 1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
 3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 5. na dodávku novin, periodik a časopisů,
 6. spočívajících ve hře nebo loterii.
V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 5 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu spolu s přiloženým průvodním dopisem, s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu – k tomuto účelu využijte formulář, který Vám byl zaslán spolu se zbožím popř. jej lze stáhnout na stránkách eshopu. Zboží nezasílejte na dobírku, nebude převzato. Zboží Vám doporučujeme pojistit.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty
chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.
 
VII. Přeprava a dodání zboží
Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
Prodávající využívá k přepravě zboží společnost Zásilkovna.cz a DPD.  O odeslání zásilky informuje prodávající kupujícího prostřednictvím e-mailu, ve kterých najde kupující případný odkaz na sledování zásilky.
 
VIII. Odpovědnost za vady, záruka
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).
Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Terra99 Europe s.r.o., Mladoboleslavská 1116, 197 00 Praha 9 - Kbely. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
Při zasílání zboží poštou či přepravní společností, musí být na balíku zřetelně vyznačeno, že se jedná o zásilku reklamační slovem "REKLAMACE". Do balíku přiložte kopii faktury, popis Vaší reklamace a seznam zboží v balíku. Vyřízené reklamace Vám budou vráceny stejným způsobem, jakým byly do reklamace předány. Neposílejte reklamované zboží na dobírku - takové nebude převzato. Veškeré náklady na zaslání zpět prodejci jsou náklady kupujícího.
Povinnosti a práva prodávajícího: reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu,
ze zákona nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající
s kupujícím nedohodne jinak.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek
v záruční opravě.
 
6. Závěrečná ustanovení
Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 
Kontaktní údaje prodávajícího: 
Terra 99 Europe s.r.o.
Královická 544/8
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
 
Provozovna:  
Mladoboleslavská 1116 , 197 00 Praha 9 – Kbely                                                          
adresa elektronické pošty
info@terra99.cz, telefon 777 303 714.
 
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.09. 2020.
 
 
GDPR

INFORMACE O TERRA99
Tato pravidla nakládání s osobními údaji přijala společnost Terra99 Europe s.r.o. se sídlem v Brandýse nad Labem – Stará Boleslav, Královická 544/8, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, PSČ 250 01, identifikační číslo: CZ 08882614 (dále jen „Terra99.cz “). Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů (i) osob, které se Terra99 Europe uzavřou kupní smlouvu v souvislosti s prodejem kosmetických produktů (dále jen „kupující“), (ii) osob, kterým byl založen klientský účet nebo zkušební klientský účet (dále jen „klientský účet“), ale dosud neučinili objednávku kosmetických produktů (dále jen „potenciální kupující“), (iii) uživatelů webových stránek www. Terra99.cz (dále jen „webové stránky“ a „uživatelé“). Terra99 Europe působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
Údaje poskytnuté kupujícími, potenciálními kupujícími a uživateli. Terra99 Europe zpracovává osobní údaje kupujících a potenciálních kupujících, které poskytujete zejména obchodním zástupcům Terra99 Europe, případně prostřednictvím formuláře na webových stránkách. Těmito údaji jsou zejména jméno, příjmení, adresa bydliště anebo místa dodání, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu pro účely objednávky kosmetických produktů. V případě uživatelů, kteří se na webových stránkách zaregistrují k odběru obchodních sdělení, Terra99 Europe zpracovává e-mailovou adresu. Identifikační údaje pro přístup do klientského účtu. Terra99 Europe zpracovává vaše osobní údaje také pro přístup do vašeho klientského účtu a pro jeho správu. Těmito údaji jsou zejména vaše e-mailová adresa a heslo. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pokud jste v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává Terra99 Europe za účelem vylepšování nabídky produktů a služeb údaje o vaší návštěvě webových stránek, vašich preferencích a další aktivitě na webových stránkách.

PRO JAKÉ ÚČELY ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
Pro vyřízení objednávky kosmetických produktů, tj. pro splnění smlouvy mezi Terra99 Europe a kupujícím, využívá Terra99 Europe  vaše identifikační údaje, zejména jméno, příjmení, adresu bydliště nebo dodání, kontaktní údaje a číslo bankovního účtu. Pokud nejsou tyto údaje poskytnuty, nemůže Terra99 Europe   vyřídit vaši objednávku. Pro přístup do klientského účtu a jeho vedení a správu využívá Terra99 Europe vaši e-mailovou adresu, heslo a v nezbytném rozsahu i vaše identifikační údaje. Údaje slouží především pro vaši jednoznačnou identifikaci. Bez těchto údajů nemůže Terra99 Europe vést váš klientský účet a umožnit vám jeho využívání. Pro nabídku našich produktů a pro propagaci Terra99 Europe formou obchodních sdělení využívá Terra99 Europe především vaši e-mailovou adresu, příležitostně i vaše telefonní číslo.
Zpracování probíhá v tomto případě pouze po udělení vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný. Souhlas můžete udělit v rámci objednávky kosmetických produktů nebo přímo ve vašem klientském účtu. Souhlas udělujete také zadáním vaší e-mailové adresy do formuláře pro registraci k odběru obchodních sdělení na webových stránkách; v takovém případě vám Terra99 Europe obchodní sdělení zasílá pouze e-mailem. Pro personalizaci a zlepšení kvality a obsahu webových stránek, pro analýzu jejich návštěvnosti a pro lepší cílení reklamy a propagaci Terra99 Europe  zpracovává Terra99 Europe při využití cookies údaje o vaší návštěvě webových stránek, o prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je ve většině případů možné pouze po udělení vašeho souhlasu. Na základě sesbíraných dat získává Terra99 Europe statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co vás skutečně zajímá. Více informací o všech cookies, které Terra99 Europe používá, naleznete zde. Pro zajištění uživatelské podpory využívá Terra99 Europe údaje o vašem jméně a e-mailové adrese, které vyplníte před začátkem chatu do příslušného chatovacího okna na webových stránkách. Údaje slouží pouze k vaší identifikaci a jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu pro účely vyřízení vašeho požadavku.
 
ODVOLÁNÍ SOUHLASU A ZRUŠENÍ ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
Obchodní sdělení - odebírání obchodních sdělení Terra99 Europe  můžete kdykoli zrušit, a to:
kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení, nebo změnou vašich preferencí pro zasílání obchodních sdělení v rámci vašeho klientského účtu.
Cookies - pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení kliknutím na odkaz „Nastavení cookies“ v zápatí webových stránek nebo změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete Terra99 Europe ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně. Více informací o zákazu a smazání cookies naleznete zde.
 
KDO MÁ PŘÍSTU K ÚDAJŮM?
V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány  Terra99 Europe a jejími obchodními zástupci a pracovníky. Veškeré osoby ve Terra99 Europe mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce se Terra99 Europe. Terra99 Europe dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Terra99 Europe pro účely a způsobem, které Terra99 Europe stanoví. Tyto účely nemůže zpracovatel jakkoli rozšiřovat. Pokud zpracování vyžaduje váš souhlas, pak Terra99 Europe předává vaše údaje zpracovatelům výhradně po jeho udělení. Zpracovatelům Terra99 Europe předává pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb.
Mezi zpracovatele, které Terra99 Europe využívá patří:
 • Google – nástroje pro on line marketing
 • cz – nástroje pro on line marketing
 • Facebook Inc. – nástroje pro on line marketing
 • Programátor
 • Účetní a auditor
JAK DLOUHO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
Terra99 Europe zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu trvání kupní smlouvy a po dobu pěti let po ukončení kupní smlouvy pro případ uplatnění jakéhokoli nároku, který s kupní smlouvou souvisí.
Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává Terra99 Europe po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve svém prohlížeči. Zpracování může trvat i po odvolání souhlasu, a to nejdéle do doby exspirace příslušného druhu cookies. Lhůty vztahující se k jednotlivým druhům naleznete zde. Údaje získané při využití telefonické linky nebo chatovacího okna Terra99 Europe zpracovává maximálně do doby vyřízení vašeho požadavku. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí Terra99 Europe pouze v případě, že je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů nebo pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání, kterými je Terra99 Europe vázána.

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?
 V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Terra99 Europe a požadovat: Informace ohledně osobních údajů, které Terra99 Europe zpracovává, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo Terra99 Europe. Přístup k údajům, které jste poskytli Terra99 Europe , ať již v průběhu objednávky kosmetických výrobků, založení klientského účtu či registrace na webových stránkách. V případě uplatnění tohoto práva vám Terra99 Europe potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování. Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může Terra99 Europe správně vyřídit vaši objednávku.
Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že Terra99 Europe zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy. Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již Terra99 Europe nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek Terra99 Europe vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje. Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě vašeho souhlasu od Terra99 Europe k jinému subjektu, kdy Terra99 Europe předá vaše osobní údaje v běžně používaném formátu vám nebo jinému správci podle vašeho přání. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností Terra99 Europe se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 
BEZPEČNOST
Terra99 Europe dbá na bezpečnost vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Terra99 Europe klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn digitálně šifrovaným kódem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany Terra99 Europe pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.
 
PLATEBNÍ BRÁNA
Na našem webu provozujeme platební bránu společnosti ComGate Payments, pro případné reklamace nebo dotazy k platbám využijte následujících kontaktů:
 
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267
 
KONTAKT
S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na
Terra99 Europe emailem na adresu: info@terra99.cz
 
Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz